Xây dựng & vận hành cộng đồng

Make it true!

Cộng đồng là tập hợp những người có cùng sở thích. Họ cùng nhau tận hưởng niềm khao khát chung về một cuộc sống tốt đẹp hơn với sự tương tác và kết nối sâu sắc hơn

TÌM HIỂU NGAY >>

Bài 1. Kích hoạt thương hiệu cá nhân (p1)

Bài 1. Kích hoạt thương hiệu cá nhân (p2)

Cafe 8 - Nâng Cao Năng Lực Thương Mại Mạng Xã Hội

Bài 2. Cách viết nội dung thu hút

Bài 3. Sáng tạo hình ảnh trên mạng XH

Bài 4. Sáng tạo video trên mạng XH

Bài 1. Năm loại hình cộng đồng (shorten)

Bài 1. Năm loại hình cộng đồng (giảng viên)

Xây dựng cộng đồng O2O (Online to Offline)

Bài 2. Thu hút lưu lượng truy cập (shorten)

Bài 2. Thu hút lưu lượng truy cập (giảng viên)

Bài 3. Định vị cộng đồng (shorten)

Bài 3. Định vị cộng đồng (giảng viên)

Bài 4. Xây dựng nội dung cộng đồng (shorten)

Bài 4. Xây dựng nội dung cộng đồng (giảng viên)

Bài 5. Tổ chức hoạt động cộng đồng (shorten)

Bài 5. Tổ chức hoạt động cộng đồng (giảng viên)

Bài 6. Những thách thức từ cộng đồng (shorten)

Bài 6. Những thách thức từ cộng đồng (giảng viên)

Bài 7. Xây dựng & vận hành cộng đồng (shorten)

Bài 7. Xây dựng & Vận hành cộng đồng (giảng viên)

GALAXY

Kinh Doanh Bền Vững

(Lưu hành nội bộ hệ thống Galaxy)

Copyright @ Học viện Galaxy