Tiền thưởng

TÌM HIỂU NGAY>>

Bronze Foundation

Bronze Builder

Hoa Hồng Thành Tích   3% - 21%
    PV : GIÁ TRỊ ĐIỂM

- để tính % hoa hồng

    BV : DOANH SỐ (Đ)

- để tính tiền hoa hồng

1 BV = 1 VNĐ

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

268.000.000

107.200.000

32.160.000

5.360.000

187.600.000

64.320.000

16.080.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

1 PV = 26.800 BV

TIỀN THƯỞNG BRONZE FOUNDATION   =    TIỀN HHTT  x   15%

B

3%

BẠN

9%

A

3 %

C

3%

    BẠN XÂY DỰNG KẾT CẤU NHÁNH 

TIỀN THƯỞNG BRONZE FOUNDATION

BẠN CÓ DOANH SỐ ĐẾN TỪ KH NPP TỐI THIỂU 50 PV

THÀNH TÍCH CỦA BẠN TỪ 9% TRỞ LÊN

BẠN CÓ 3 NHÁNH VỚI THÀNH TÍCH TỪ 3% TRỞ LÊN, TRONG ĐÓ CÓ 2 NHÁNH CÓ DOANH SỐ ĐẾN TỪ KH NPP TỐI THIỂU 50 PV

TIỀN THƯỞNG BRONZE BUILDER   =    TIỀN HHTT  x   20%

B

6%

BẠN

15%

A

6 %

C

6%

    BẠN XÂY DỰNG KẾT CẤU NHÁNH 

TIỀN THƯỞNG BRONZE BUILDER

THÀNH TÍCH CỦA BẠN TỪ 15% TRỞ LÊN

BẠN CÓ DOANH SỐ ĐẾN TỪ KH NPP TỐI THIỂU 50 PV

BẠN CÓ 3 NHÁNH VỚI THÀNH TÍCH TỪ 6% TRỞ LÊN, TRONG ĐÓ CÓ 2 NHÁNH CÓ DOANH SỐ ĐẾN TỪ KH NPP TỐI THIỂU 50 PV

Copyright @ Học Viện Galaxy
All rights reserved

KINH DOANH BỀN VỮNG

https://kinhdoanhbenvung.net/amway